Skriv til os

Alt det juridiske

Vi har samlet alle vores aftaler, betingelser og juridiske dokumenter ét sted – lige her.

Skriv endelig til os hvis du har spørgsmål

Download PDF Version 1.0

Abonnementsbetingelser – Grow 360

1. Generelle bestemmelser

Grow Energy A/S (CVR-nr. 41627484) er et datterselskab i Grow-koncernen og benævnes i det følgende Selskabet.

Disse abonnementsbetingelser gælder for levering af Selskabets produkt Grow 360. Selskabet leverer ligeledes el og gas i et klimavenligt koncept, og Aftalen er betinget af et eksisterende Kundeforhold på levering el og/eller gas.

Betingelserne udgør en integreret del af Aftalen (ordrebekræftelsen) med Kunden. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

Forud for indgåelse af Aftalen har Selskabet estimeret Kundens samlede månedlige CO2 udledning. Denne beregning er baseret på de oplysninger, som Kunden har afgivet vedrørende forbrug, vaner, mv., og Kunden indestår selv for rigtigheden af disse oplysninger. Beregneren, der er anvendt til at beregne Kundens CO2 aftryk, er udviklet af Selskabet Climaider (CVRnr. 39835037), som Selskabet har indgået et samarbejde med. Beregneren er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Gennem indtægterne fra Kundens abonnentsordning investerer Selskabet i verificeret CO2-reducerende klimaprojekter med henblik på at kompensere Kundens månedlige CO2 udledning. Mere information om de enkelte projekter er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.growenergy.dk. Selskabet indestår for, at der investeres i et sådant omfang, at der på baggrund af de indtægter, som tilkommer selskabet
via abonnementsordningen, fjernes mindst lige så meget CO2, som den CO2 mængde, der er inkluderet i det valgte abonnement. Certifikater/bevis for CO2-kreditterne udstedes i sagens natur til Selskabet.

Aftalens indgåelse er betinget af, at Kunden kan kreditgodkendes. Som led i vurderingen af dette forbeholder Selskabet sig retten til at foretage kreditvurdering af Kunden via opslag hos et eller flere kreditoplysningsbureauer. Det er ligeledes en forudsætning, at Kunden ikke er i restance med andre eller tidligere aftaleforhold hos Selskabets eller dennes samarbejdspartnere. Selskabet tager ligeledes forbehold for løbende at foretage kreditvurderinger af Kunden, herunder ved løbende at modtage oplysninger om Kunden fra kreditoplysningsbureauer.

2. Pris

Den aftalte abonnementspris fremgår af ordrebekræftelsen. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og inklusive moms.

Hvis Kunden har flere produkter hos Selskabet, vil betaling for disse i videst muligt omfang blive opkrævet samlet. Første opkrævning vil derfor ske sammen med afregningen for el og/eller gas leveret af selskabet.

Regninger fra Selskabet er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Selskabet berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med rentelovens regler. Selskabet opkræver ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer. Selskabet kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Selskabet eller til selskaber, som Selskabet er koncernforbundet med.

På growenergy.dk kan Kunden finde oplysninger om aktuelle priser, gebyrer mv., ligesom Kunden efter anmodning til Selskabet kan få dem udleveret (fremsendt pr. mail). Selskabet forbeholder sig retten til at regulere priser, gebyrer, afregningsmodel mv. i overensstemmelse med afsnit 10.

3. Afregning

Afregning foretages kvartalsvis forud. Betaling sker via tilmelding til betalingsservice eller automatisk kortbetaling.

Betalingsservice
Kunden tilmeldes som udgangspunkt betalingsservice. Kunden kan via ”selvbetjening” på growenergy.dk se, om betalingerne er tilmeldt betalingsservice samt status på de enkelte betalinger.

Kortbetaling (automatisk)
Ønsker Kunden ikke at anvende betalingsservice, kan der i stedet vælges kortbetaling som betalingsmetode (alene muligt i forhold til de kort, som Selskabet accepterer). Ved dette valg accepterer Kunden, at Selskabet automatisk afregner fremtidige aconto-opkrævninger fra det angivne betalingskort. Kunden forpligter sig til altid at holde sine betalingsoplysninger opdateret via ”selvbetjening” på growenergy.dk. Hvis Kunden mister sit betalingskort eller få nyt betalingskort, skal Kunden straks opdatere betalingsoplysningerne/tilmelde nyt kort.

 

4. Misligholdelse og erstatning

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens misligholdelse af sine betalingsforpligtelser. Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Abonnementsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne.

5. Opsigelse

Kunden kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst med virkning fra 6 måneder efter tidspunktet for aftaleindgåelsen. Aftalen er således uopsigelig de første 5 måneder efter aftaleindgåelsen.

Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt til Selskabet.

6. Fortrydelse

Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for Selskabets forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen inden 14 dage fra Aftalens indgåelse (fortrydelsesret). Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Selskabet om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

7. Personoplysninger

De oplysninger om forbrug, vaner mv., som Kunden har afgivet til Selskabet i forbindelse med beregning af Kundens CO2 udledning, anvendes alene af Selskabet til brug for dette formål.

Der henvises i øvrigt til Selskabets persondatapolitik, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.growenergy.dk.

Ved etablering af Kundeforholdet giver Kunden samtykke til at modtage materiale relateret til kundeforholdet samt markedsføringsmateriale om Selskabets øvrige produkter.

8. Uoverensstemmelser

I tilfælde af kundeindsigelser eller klager skal Kunden kontakte Selskabets kundeservice via kundeservice@growenergy.dk. Selskabet tilstræber til enhver tid, at Kunden modtager en klagebehandling af en høj faglig standard og får svar indenfor rimelig tid. En klage har ikke opsættende
virkning. og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Selskabet.

Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden en måned, kan Kunden klage over Selskabet til Center for Klageløsning, Nævnes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan læse mere her: https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/.

Tvister mellem Kunden og Selskabet afgøres efter danske retsregler, herunder mangelsreglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Selskabet med relation til disse Abonnementsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Roskilde. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Selskabet ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

9. Ændringer

Selskabet forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Selskabet i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse. Selskabet forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Abonnementsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selskabet informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.

10. Kontakt

Grow Energy A/S
Elisagårdsvej 5. st.
4000 Roskilde
Att: Kundeservice

E-mail: kundeservice@growenergy.dk
Åbent: mandag – fredag 9-15
www.growenergy.dk