Hvad betyder klimaforandringer for dyr og planter?

Klimaforandringerne som vi mærker overalt på jorden, har både en direkte og indirekte effekt på dyrearter og deres overlevelsesmuligheder.

Lagt online: torsdag 16 december 2021

Hvordan påvirker klimaet dyrene?

Den globale opvarmning påvirker naturen i hele verden. I Danmark kan vi allerede nu se, at træerne springer tidligere ud om foråret, og at løvfaldet kommer senere om efteråret.

Umiddelbart skulle man ikke tro, at sådan en lille stigning i verdens temperatur kan have store konsekvenser for biodiversiteten. Men det har overraskende store konsekvenser. En fortsat global opvarmning kommer til at ændre levevilkårene endnu mere for både dyr og planter.

Klimaforandringerne som vi mærker overalt på jorden, har både en direkte og indirekte effekt på dyrearter og deres overlevelsesmuligheder. Vejret bliver mere ekstremt med tørke, skovbrande, vandmangel, storme, oversvømmelser og fejlslagen høst.

I nogle dele af verden kan det i dag blive så varmt, at bestemte dyrearter ikke længere kan leve i de samme områder på bestemte tidspunkter af året.

Isen smelter i bjergene og sender isbjørne på overarbejde. Når de ikke længere kan gå på isen, skal de svømme 3 gange så langt for at skaffe føde, hvilket kræver enormt meget energi. Det er ikke opmuntrende læsning. Det står slemt til med isbjørnene. Siden 1980’erne er havisen i Arktis faktisk blevet hele 75 % mindre, og antallet af isbjørne er faldet med 30 %.

Påvirkningerne kan også være mere indirekte. Klimaforandringerne kan sætte økosystemerne over styr. Der sker ændringer i tidspunktet for årstidsbestemte biologiske hændelser som formering og migration – for eksempel både i forhold til blomstring samt fisk og fugles æglægning.

Hvis den globale opvarmning fortsætter og når op på 2 grader, så vil det også gå hårdt ud over insekterne. Faktisk viser forskningsresultater, at 18 % af insekter mister over halvdelen af deres udbredelse.

Klimaforandring er med til at mindske udbredelsen af spyfluer, svirrefluer og bier. Insekter er meget vigtige for økosystemer, da de både bestøver afgrøder og blomster. Ikke nok med det så er de også føde for andre dyr og nedbryder dødt.

De danske søer og åer vil også blive påvirket af et varmere klima. Man kan allerede nu se, hvordan disse er påvirket af udvaskning af nærringstoffer fra landbruget. Helt konkret betyder det, at vi får kraftigere algeblomstring med højere vandtemperatur.

De stigende temperatur vil også have en påvirkning på fuglene. Flere fuglearter kan få rykket deres yngleperiode, og det kan få negative konsekvenser, hvis den ikke kommer til at passe sammen med de insekter eller andre fødeemner, som fuglene lever af.

Disse er blot nogle af de konsekvenser et varmere klima har for vores natur. Klimaet er på farlig kurs for både verdens dyr og planter.

Kilde